Fortfarande idag, sex år efter #metoo-uppropet, så möter vi män som får lämna sin post på grund av sexuella trakasserier och relationer på jobbet. Man kan tycka att de är rötägg och gå vidare. Jag tycker att vi också måste titta på vad det är i organisationens kultur som skapar och lockar till gränslöshet.

I mansdominerade organisationer är det vanligare med stereotypa könsroller och starka normer kring maskulinitet. Traditionellt manligt kodade fritidsaktiviteter, både privat och gemensamt på jobbet. Flickorna på kontoret och gubbarna på golvet. Kvinnorna har stödjande funktioner – ekonomi, HR och juridik. Männen jobbar med marknad och produktion. Männen har makten och tjänar de stora pengarna. Kvinnorna servar och är i beroendeställning till männen.

I de organisationerna är det vanligare att män köper sex, har många tillfälliga sexuella relationer på jobbet och fritiden, använder våld samt missbrukar alkohol eller andra droger. Vi ser gränslösheten i den ekonomiska redovisningen och i trafikförseelserna. Här sitter männen ihop med sitt arbete och har en stark identifikation kring sina prestationer på jobbet. Det finns en kvinna hemma som möjliggör karriären – också hon i beroendeställning till mannen.

Vill minska utsattheten för kvinnorna som jobbar i de mansdominerade organisationerna (och för de kvinnor vars män finns där) så behöver vi synliggöra normer kring maskulinitet. Att problematisera dem skapar en dialog på arbetsplatserna som inte bara stärker attraktionskraften – männen som finns där mår också så mycket bättre. Fysiskt och mentalt. De tar färre risker, vårdar sina privata relationer och sköter sin egen hälsa. Dessutom presterar både de och kvinnorna mycket bättre, var och en för sig och tillsammans. Det är med andra en hög vinst för såväl människorna som företaget.

Vi behöver prata mer om vilka beteenden som inte är okej. Kriminella handlingar – som sexuella relationer på jobbet faktiskt är när någon är i beroendeställning – ska polisanmälas. Att organisationen gemensamt visar att den vet vad som är sexuella trakasserier och övergrepp är en viktig del av kulturförflyttningen.

För att bli riktigt framgångsrika måste vi också prata om hur vi vill ha det. Hur ser sunda, ömsesidiga och jämbördiga relationer ut? På jobbet och hemma. Vad kännetecknar en trygg arbetsplats för mig? När är jobbet en möjliggörare för mig att må riktigt bra i livet? När är jag en tillgång för mina medarbetare – och när är de en tillgång för mig?

Det här är några av de nycklar som jag tror är viktiga att hitta för att lyckas med sitt jämställdhetsarbete. Hur ser normerna på din arbetsplats ut?